Reklamační řád CK | Centrumkrbu.cz - krby - kamna - sporáky


Vydaný firmou : Jan Praus , CENTRUM KRBŮ ,Březovce 54, Hořice 508 01, DIČ CZ 6605251697
Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží.Byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb.- Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb.,O ochraně spotřebitele v platném znění.

Článek č.1
PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ
Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se zakoupeného zboží vada,může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Jestliže kupující uplatní reklamaci,je povinen pověřený pracovník rozhodnout o reklamaci ihned,ve složitějších případech do 3 pracovních dnů.Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
- bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30–ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění
- případně v delší lhůtě,na které se mohou obě strany dohodnout
Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva,jako by šlo o vadu,kterou nelze odstranit dle článku 6 toho reklamačního řádu.

Článek č.2
MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně,ve které zboží zakoupil.
Kupující je povinen prokázat,že nárok na vyřízení reklamace je oprávněný,tzn.,že kromě vytknutí vad prokáže místo a datum prodeje zboží prodejním dokladem, potvrzeným záručním listem,popř. jiným věrohodným způsobem

Článek č.3
LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Prodávající zodpovídá,že zboží je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou,i za vady,které se vyskytnou po převzetí kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace ( záruční doba ) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Pro atypické výrobky (krbové obestavby , jednotlivé díly do krbových obestaveb)je záruční doba 6 měsíců.
Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky.Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne,nebylo-li uplatněno v záruční době. Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady,aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové,běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

Článek č.4
ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
V případě,že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou,má kupující právo na to,aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu,který kupní smlouvě odpovídá,a to dle požadavků kupujícího buď výměnou zboží nebo její opravou,není-li takový postup možný,může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě,pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci nebo pokud se neprokáže opak,rozpor s kupní smlouvou,který se projeví během prvních 6 měsíců ode dne převzetí zboží,se považuje za rozpor existujících již při převzetí zboží.

Článek č.5
ODSTRANITELNÉ VADY
Za odstranitelné vady se považují takové vady,kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled,funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě.Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů,popř.delší dobu,na které se prodávající s kupujícím dohodli.Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci,není-li to v povaze vady neúměrné,nebo její opravou.Není-li takový postup možný,může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Doba od uplatnění reklamace až do doby,kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít,se do záruční doby nepočítá.Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení ( reklamační list ) s ůdaji:
-kdy reklamaci uplatnil,
-způsob provedení opravy
-doba trvání vyřizování reklamace

Článek č.6
NEODSTRANITELNÉ VADY
Za neodstranitelné vady se považují takové vady,které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu,aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu může kupující požadovat:
1) výměnu zboží za jiné bezvadné
2) zrušení kupní smlouvy,(kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).
Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada ,jež nebrání jeho užívání a nepožaduje-li kupující výměnu zboží,vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy,projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň 3 odstranitelné vady.

Článek č.7
ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY
Zboží,které má vady ( vadné nové zboží nebo použité zboží ),jež nebrání tomu,aby mohlo být zboží užíváno k určenému účelu,musí být prodáváno jen za nižší ceny.Kupujícího je nutné upozornit,že výrobek má vadu a o jakou vadu se jedná,není-li to již z povahy prodeje zřejmé.Za takové vady nového nebo použitého zboží ,pro které byla sjednána nižší cena,prodávající neodpovídá.
Vyskytuje-li se u zboží prodávajícího za nižší cenu skrytá vada,která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu,má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3,4,5, a 6 tohoto reklamačního řádu.
Pokud se na zboží prodávaného za nižší cenu jiná neodstranitelná vada,jež však nebrání v použití k danému účelu,má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
Na použité zboží se záruční doba nevztahuje.
Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního výprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží.odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

Článek č.8
ŘEŠENÍ SPORŮ
Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.4.2008
V Hořicích 1.4.2008